ระบบบันทึกการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

ชื่อ - นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail
หน่วยงาน
รายละเอียด
ข้อร้องเรียน
ข้าพเจ้ายินยอมให้เก็บข้อมูล
  
หมายเหตุ
ข้อร้องเรียนของท่านจะนำไปดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน
ติดตามข้อร้องเรียนของท่านกด ที่นี่